Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Фіксована iндексацiя, яку працiвник одержував за попереднiм мiсцем роботи, не зберігається

Переглядів: 685 Коментарів: 0
загрузка...
Фіксована iндексацiя, яку працiвник одержував за попереднiм мiсцем роботи, не зберігаєтьсяЧи мають право на iндексацiю в розмiрi рiзницi мiж сумами iндексацiї та пiдвищення зарплати (фiксованою сумою) працiвники госпрозрахункового пiдприємства пiсля переведення на iншу посаду або виходу на роботу пiсля вiдпустки для догляду за дитиною? Консультує Мінсоцполітики


Пунктом 5 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення визначено: в разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) значення iндексу споживчих цiн у мiсяцi, в якому вiдбувається пiдвищення, береться за 1,0 або 100%. Обчислюють iндекс споживчих цiн для проведення подальшої iндексацiї з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення тарифних ставок (окладiв).
Згiдно з п. 10-2 Порядку, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник у разі:
переведення на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї,
переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть,
у зв'язку зі змiнами в органiзацiї виробництва i працi в разi продовження такими працiвниками роботи,
для новоприйнятих працiвникiв,
для працiвникiв, якi використали вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдпустку без збереження зарплати,
Отже, для працiвникiв, яких переведено на iншi посади на одному пiдприємствi, та для працiвника, який використав вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного (шестирiчного) вiку та став до роботи, обчислюють iндекс споживчих цiн з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення тарифної ставки (окладу), за посадами, якi обiймають працiвники.
Щодо фiксованої iндексацiї, яку працiвники одержували за попереднiм мiсцем роботи, то вiдповiдно до положень Порядку з грудня 2018 р. збереження фiксованої суми iндексацiї не передбачено.
Пунктом 5 Порядку визначено, що працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв'язку зі зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом України «Про iндексацiю грошових доходiв населення», та положень цього Порядку.
Тобто госпрозрахунковим пiдприємствам та органiзацiям надано право визначати умови проведення iндексацiї в колективних договорах з урахуванням норм чинного законодавства.
загрузка...
Джерело:www.dtkt.ua

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин