02-04-2018, 17:00 Коментарів: 22

Популярні новини

Увійти/Зареєструватись

ТОП скачувань

Сьогодні Дата   
X
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

Дата публікації: 21-11-2011, 16:55 Переглядів: 7189 Коментарів: 0

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складання фінансового плану підприємства  та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ціни на послуги у 2013 році   

щодо складання фінансового плану підприємства
та звіту про його виконання, підготовки
пояснювальних записок до них.

Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати  в запланованому році.

 Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік 
за формою згідно з додатком 3, подається в паперовому й електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті відображаються фактично отримані доходи та витрати, фактичне надходження та використання фінансових ресурсів за звітний період.

Консолідований фінансовий план складається шляхом упорядкованого додавання показників фінансових планів дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансового плану материнського підприємства.

         

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, уважається суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який за результатами фінансово-господарської діяльності фактично отримав у минулому році та/або планує отримати
в поточному та плановому роках за показником “Чистий прибуток”
50 мільйонів гривень і більше.

2. Розділ І “Формування прибутку підприємства”

2.1. У рядку 001 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається планова сума загального доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг (без вирахування суми будь-яких запланованих знижок), яка розраховується за допомогою обраного підприємством методу планування, з урахуванням маркетингової та виробничої політики підприємства.

При прогнозуванні обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та обсягу виручки оцінюються такі показники:

сукупний попит на продукцію (аналіз кон’юнктури основних ринків збуту);

максимальна величина пропозиції та продуктивна потужність;

фактичний обсяг продажу за попередні 3 роки за сегментами діяльності;     потреба в ресурсах;

потреба в інвестиціях;

загальна сума витрат на зберігання готової продукції.

Дохід планового періоду може визначатися як добуток обсягу реалізації одиниць продукції та прогнозованої ціни одиниці продукції.

          Показник рядка 001 звіту про виконання фінансового плану відображає визнані доходи (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

          Показник цього рядка відповідає показнику рядка 010 звіту про фінансові результати відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
3 “Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690 (далі – форма 2);

 для малих підприємств – показнику рядка 010 звіту про фінансові результати відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (далі – форма 2-м). 

          При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за № 860/4153.

2.2. У рядку 002 “Податок на додану вартість” відображається запланована сума податку на додану вартість, яка включена у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану відображається фактична сума податку на додану вартість, яка включена у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник рядка 002 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 015 форми 2.

Для малих підприємств сума показників рядків 002, 003, 004 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 020 форми 2-м          за звітний період.

2.3. У рядку 003 “Акцизний збір” відображається запланована сума акцизного збору, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану відображається фактична сума акцизного збору, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник цього рядка відповідає показнику рядка 020 форми 2.

2.4. У рядку 004 “Інші непрямі податки” відображаються інші збори або податки з обороту, що плануються підприємством, зокрема: належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння; надання послуг стільникового рухомого зв’язку; суми податку з реклами; суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.

У звіті про виконання фінансового плану відображається фактична сума інших зборів або податків з обороту, яка визначена підприємством від фактичного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану показник цього рядка відповідає показнику рядка 025 форми 2.

2.5. У рядку 005 “Інші вирахування з доходу” відображаються суми будь-яких знижок, що плануються підприємством з урахуванням його цінової
та маркетингової політики на плановий період. У цьому рядку відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. У цьому рядку відображаються одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума наданих знижок, вартість повернутих товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
за вирахуванням непрямих податків. Показник цього рядка відповідає показнику рядка 030 форми 2.

2.6. Для малих підприємств сума рядків 002, 003, 004, 005 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 020 форми 2-м.

          2.7. У рядку 006 “Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається плановий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який визначається як різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та відповідною сумою податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

У рядку 006 звіту про виконання фінансового плану відображається фактичний чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який визначається як різниця між фактичним доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та фактичною сумою податку
на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

Показник рядка 006 визначається як різниця між показником рядка 001
та сумою показників рядків 002, 003, 004, 005.

Показник рядка 006 = ряд. 001 – (ряд. 002 + ряд. 003 + ряд. 004 +
ряд. 005).

Показник рядка 006 відповідає показнику рядка 035 форми 2, для малих підприємств – показнику рядка 030 форми 2-м за звітний період.

2.8. У рядку 007 “Інші операційні доходи” відображається планова сума інших доходів від операційної діяльності, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань
з доходу.

У рядку 007 звіту про виконання фінансового плану відображається фактична сума інших доходів від операційної діяльності, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків
та інших вирахувань з доходу.

Показник рядка 007 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 060 форми 2, для малих підприємств – показнику рядка 040
форми 2-м за звітний період.

2.9. У рядку 008 “Дохід від участі в капіталі” відображається сума доходів, яку планується отримати від інвестицій у статутний капітал асоційованих, дочірніх, спільних підприємств, створених на території України та за кордоном, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

          У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично одержаних доходів від участі в капіталі.

          При складанні звіту враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за № 284/4505.

Показник рядка 008 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 110 форми 2 за звітний період.

2.10. У рядку 009 “Інші фінансові доходи” відображається сума фінансових доходів (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі), які планується отримати, а саме: сума дивідендів, відсотки та інші доходи, які планується отримати від фінансових інвестицій.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично одержаних фінансових доходів (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі), які фактично отримані, а саме: сума дивідендів, відсотки
та інші доходи, що фактично отримані від фінансових інвестицій.

          При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 26.04.2000 № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000
за № 284/4505, та норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
14 “Оренда”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 28.07.2000 № 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 487/4708.

Показник рядка 009 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 120 форми 2 за звітний період.

2.11. У рядку 010 “Інші доходи” відображаються доходи, які заплановано отримати від:

  реалізації фінансових інвестицій;

            курсових різниць за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті,
які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства;

            безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій
та цільового фінансування капітальних інвестицій;

            інших доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язаних з операційною діяльністю підприємства.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично одержаних доходів від реалізації фінансових інвестицій, інших доходів
(за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору та інших податків (зборів) і обов’язкових платежів), які фактично виникли у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

При складанні звіту враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 3 “Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690, 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за № 85/4306,
15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99
№ 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за № 860/4153, і 21 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за № 515/4736.

Показник рядка 010 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 130 форми 2 за звітний період.

Для малих підприємств показник суми рядків 008, 009 та 010 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 050 форми 2-м
за звітний період.

2.12. Рядок 011 “Надзвичайні доходи” у фінансовому плані
не заповнюється.

У звіті про виконання фінансового плану відображається визнана сума відшкодування від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) за рахунок інших джерел. Показник рядка 011 відповідає показнику рядка 200 форми 2, для малих підприємств – показнику рядка 060 форми 2-м.

2.13. У рядку 012 “Усього доходів” відображається сума доходів підприємства на плановий період шляхом додавання суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів, доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично отриманих у звітному періоді доходів від усіх видів діяльності. Показник цього рядка відповідає сумі рядків 035, 060, 110, 120, 130 та 200 форми 2, для малих підприємств – рядку 070 форми 2-м за звітний період.

Показник рядка 012 розраховується як сума показників рядків 006, 007, 008, 009, 010 і 011. Показник рядка 012 = ряд. 006 + ряд. 007 + ряд. 008 +
ряд. 009 + ряд. 010 + ряд. 011.

2.14. У рядку 013 “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається розмір собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), яку заплановано реалізувати в плановому періоді. Цей показник може визначатися на основі кошторису виробництва продукції, який розраховується виходячи з планового обсягу продажу продукції (товарів, робіт, послуг) та галузевих методичних рекомендацій із формування собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

            У звіті про виконання фінансового плану відображається розмір собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) включаються: прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

При складанні звіту про виконання показників фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 751/4044, та 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248.

Показник рядка 013 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 040 форми 2 за відповідний звітний період.

Малі підприємства заповнюють рядок 013 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.

2.15. У рядку 014 “Адміністративні витрати” відображається сума загальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У рядках 014/1-014/4 відображаються планові суми адміністративних витрат, спрямованих на: утримання службових автомобілів, страхові послуги, консалтингові послуги та аудиторські послуги.

Доцільність здійснення таких витрат повинна бути економічно обґрунтована в пояснювальних записках до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану.

У рядку 014/5 “Інші адміністративні витрати” відображається планова сума витрат, не зазначених у рядках 014/1-014/4, на: утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; службові відрядження персоналу; утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні), інші витрати загальногосподарського призначення з обов’язковим їх розшифруванням у таблиці 5 додатка 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216
(далі – Порядок).

Показник рядка 014 = ряд. 014/1 + ряд. 014/2 + ряд. 014/3 + ряд. 014/4 + ряд. 014/5.

У звіті про виконання фінансового плану показники рядків 014/1-014/5 відображають суму адміністративних витрат за звітний період.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Показник рядка 014 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 070 форми 2 за звітний період.

Малі підприємства заповнюють рядки 014/1-014/5 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.

2.16. У рядку 015 “Витрати на збут” відображаються планові суми витрат підприємства, пов’язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), на:

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції;

рекламу та дослідження ринку;

оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів) та інші витрати, пов’язані із збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Доцільність здійснення таких витрат повинна бути економічно обґрунтована в пояснювальних записках до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану.

  У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 015 відображає суми фактичних витрат підприємства, пов’язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), за звітний період.

При складанні звіту про виконання показників фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Малі підприємства заповнюють рядок 015 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.

2.17. У рядку 016 “Інші операційні витрати” відображається розмір собівартості реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів, витрати на благодійну допомогу, відрахування на недержавне пенсійне забезпечення, втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані фінансові санкції, інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 016 відображає фактичну суму інших операційних витрат за звітний період.

При складанні звіту враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 8 “Нематеріальні активи”,” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043, 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99
за № 725/4018, та 9 “Запаси”, 16 “Витрати”, 21 “Вплив змін валютних курсів”.

Показник рядка 016 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 090 форми 2, для малих підприємств – показнику рядка 130
форми 2-м.

2.18. У рядку 017 “Фінансові витрати” відображаються заплановані підприємством витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із запозиченням, крім втрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу.

У звіті про виконання фінансового плану в рядку 017 відображається фактична сума фінансових витрат звітного періоду, крім втрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 487/4708,
та 12 “Фінансові інвестиції”.

Показник рядка 017 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 140 форми 2 за звітний період.

2.19. У рядку 018 “Втрати від участі в капіталі” відображається запланований підприємством збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства (облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі).

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 018 відображає втрати від участі в капіталі, понесені підприємством у звітному періоді.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

Показник рядка 018 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 150 форми 2 за звітний період.

2.20. У рядку 019 “Інші витрати” відображаються заплановані суми витрат, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат),
але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Це витрати від: собівартості реалізованих фінансових інвестицій (відображається балансова вартість фінансових інвестицій та витрати, пов’язані з їх реалізацією), залишкової вартості ліквідованих (списаних) необоротних активів (розбирання, демонтаж), інші витрати звичайної діяльності, які підприємство планує здійснити в плановому періоді.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 019 відображає суму інших витрат за звітний період, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом та реалізацією основної продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник рядка 019 звіту відповідає показнику рядка 160 форми 2
за звітний період.

Для малих підприємств сума показників рядків 017, 018 та 019 звіту про виконання фінансового плану відображається на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат і головної книги та відповідає показнику рядка 150 форми 2-м.

2.21. У рядку 020 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” наводиться сума витрат (доходу) з податку на прибуток, що відображається в декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271/7592.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 020 відображає фактичну суму витрат (доходу) з податку на прибуток звітного періоду.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок

на прибуток”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 28.12.2000 № 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за № 47/5238.

Показник рядка 020 звіту відповідає показнику рядка 180 форми 2
за звітний період, для малих підприємств – показнику рядка 170 форми 2-м
за звітний період.

2.22. У рядку 021 “Надзвичайні витрати” відображаються втрати, пов’язані з надзвичайними подіями техногенного та іншого характеру. До втрат від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі тощо) належать прямі втрати
за наслідками таких подій та витрати, пов’язані із запобіганням та ліквідацією наслідків від надзвичайних подій.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 021 відображає фактичну суму втрат, пов’язаних із надзвичайними подіями техногенного та іншого характеру звітного періоду.

Показник рядка 021 відповідає показнику рядка 205 форми 2 за звітний період, для малих підприємств – показнику рядка 160 форми 2-м за звітний період.

2.23. Показник рядка 022 “Усього витрат” фінансового плану розраховується як сума витрат підприємства на плановий період шляхом додавання показників рядків собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат, податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних витрат.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 022 відображає фактичні витрати звітного періоду і дорівнює сумі показників рядків 040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 180 та 205 форми 2, для малих підприємств – показнику рядка 180 форми 2-м за звітний період.

Показник рядка 022 розраховується як сума показників рядків 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 і 021.

Показник рядка 022 = ряд. 013 + ряд. 014 + ряд. 015 + ряд. 016 +
ряд. 017 + ряд. 018 + ряд. 019 + ряд. 020 + ряд. 021.

2.24. Рядок 023 “Валовий прибуток (збиток)” фінансового плану розраховується як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник рядка 023 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 050 або 055 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Показник рядка 023 = ряд. 006 – ряд. 013.

2.25. Рядок 024 “Фінансовий результат від операційної діяльності” фінансового плану визначається від суми показників валового прибутку (збитку) та іншого операційного доходу, за вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Показник рядка 024 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 100 або 105 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Показник рядка 024 розраховується як сума показників рядків 023, 007,
за вирахуванням показників рядків 014, 015, 016.

Показник рядка 024 = ряд. 023 + ряд. 007 – ряд. 014 – ряд. 015 – ряд. 016.

2.26. Рядок 025 “Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування” фінансового плану визначається як різниця між сумою показників фінансового результату від операційної діяльності, доходом від участі в капіталі, іншими фінансовими доходами, іншими доходами та фінансовими витратами, іншими витратами та втратами від участі в капіталі.

Показник рядка 025 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 170 або 175 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Показник рядка 025 = ряд. 024 + ряд. 008 + ряд. 009 + ряд. 010 –
ряд. 017 – ряд. 018 – ряд. 019.

2.27. Показник рядка 026 “Частка меншості” відображає частину чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству прямо або через інші дочірні підприємства.

Визначається частка меншості як добуток відсотка голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств. При розрахунку цього показника враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 № 176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.99 за № 553/3846. Підприємства, які не мають дочірніх підприємств, рядок 025 не заповнюють.

2.28. Показник рядка 027 “Чистий прибуток (збиток)” фінансового плану розраховується як сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності
до оподаткування, надзвичайних доходів, зменшених на суму надзвичайних витрат, податку на прибуток від звичайної діяльності, що збільшуються/зменшуються на суму частки меншості.

Показник рядка 027 = ряд. 025 + ряд. 011 – ряд. 020 – ряд. 021 ± ряд. 026.

Для перевірки: показник рядка 027 = ряд. 027/1 – ряд. 027/2;

                             показник рядка 027 = ряд. 012 – ряд. 022 ± ряд. 026.

Показник рядка 027 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 220 або 225 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Для малих підприємств показник рядка 027 відповідає показнику
рядка 190 форми 2-м за звітний період.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

Позитивне значення рядка 027 є базою для нарахування відрахувань частини чистого прибутку до бюджету, передбачених у розділі ІІ “Розподіл чистого прибутку” фінансового плану.

3. Розділ ІІ “Розподіл чистого прибутку”

Відрахування частини прибутку до державного та місцевого бюджетів визначається як добуток суми чистого прибутку (доходу) та визначеного законодавством України нормативу.

3.1. У рядку 028/1 “відрахування частини прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету” відображається сума частини чистого прибутку (доходу), яка відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) для таких підприємств, визначеного законодавством України.

Показник рядка 028/1 розраховується як добуток показника рядка 027
та відповідного нормативу відрахувань.

Показник рядка 028/1 = ряд. 027 х визначений норматив відрахувань.

3.2. У рядку 028/2 “відрахування частини прибутку господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, до державного бюджету” відповідно до законодавства України відображається сума частини чистого прибутку, яка відраховується до державного бюджету господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) для таких підприємств, визначеного законодавством України  
(далі – базові нормативи).

Показник рядка 028/2 розраховується як добуток показника рядка 027
та відповідного базового нормативу.

Показник рядка 028/2 = ряд. 027 х визначений базовий норматив відрахувань.

Показник рядка 028 = ряд. 28/1 + ряд. 028/2.

3.3. У рядку 029 відображаються відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік за нормативами, визначеними Кабінетом Міністрів України в поточному році (рік, у якому складається фінансовий план) (далі – базові нормативи).

Сума відрахувань частини чистого прибутку розраховується за базовими нормативами за рішенням загальних зборів акціонерів, але не менше суми, розрахованої відповідно до базових нормативів відрахування частини чистого прибутку, визначених законодавством України.

Показник рядка 029 розраховується як добуток показника рядка 027 (чистий прибуток за минулий рік) та відповідного базового нормативу.

Показник рядка 029 = ряд. 027 (чистий прибуток за минулий рік) х визначений базовий норматив.

3.4. Рядок 029/1 заповнюється господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та відображає суму дивідендів як суму відрахувань частини чистого прибутку, що спрямовується до фонду дивідендів відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Показник рядка 029/1 розраховується як добуток показника рядка 029
та розміру державної частки.

Показник рядка 029/1 = ряд. 029 х розмір державної частки.

3.5. У рядку 030 відображаються відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, від чистого прибутку планового року за нормативами, визначеними Кабінетом Міністрів України в поточному році (рік, у якому складається фінансовий план).

Показник рядка 030 розраховується як добуток показника рядка 027 (чистий прибуток планового року) та відповідного базового нормативу.

Показник рядка 030 = ряд. 027 (чистий прибуток планового року) х визначений базовий норматив.

3.6. Показник рядка 031 відображає суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку минулих років на початок звітного періоду.

Показник рядка 031 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 350 (графа 3) форми 1 за звітний період згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”;

для малих підприємств – показнику рядка 350 (графа 3) форми 1-м за звітний період згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

Залишок коштів може витрачатися на проведення визначених підприємством заходів, зокрема на розвиток виробництва.

3.7. У рядках 032 “Розвиток виробництва”, 033 “Резервний фонд”
та 034 “Інші фонди” відображається частина суми чистого прибутку (доходу), що спрямовується до спеціальних (цільових) фондів.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених його статутними документами.

3.8. Показник рядка 035 “Інші цілі” відображає суму відрахувань частини чистого прибутку, які не зазначені в рядках 028-034, з їх обов’язковим розшифруванням у таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

3.9. Показник рядка 036 відображає розмір нерозподіленого прибутку або непокритого збитку на кінець планового або звітного періоду.

Показник рядка 036 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 350 (графа 4) форми 1 за звітний період.

При розрахунку цього показника враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689;

для малих підприємств – показнику рядку 350 (графа 4) форми 1-м згідно
з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382.

Залишок коштів на кінець планового або звітного періоду розраховується як різниця між сумою чистого прибутку (збитку) і залишком коштів на початок звітного періоду та сумою використаних коштів.

Показник рядка 036 = ряд. 027 – ряд. 028 – ряд. 029 + ряд. 031 – ряд. 032 –  ряд. 033 – ряд. 034 – ряд. 035.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

4. Розділ ІІІ “Обов’язкові платежі підприємства до державного бюджету та державних цільових фондів”

4.1. У рядку 037 “Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету” відображається сума показників податку на прибуток, акцизного збору, податку на додану вартість, що планується сплатити до державного бюджету за підсумками звітного періоду, податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, рентних платежів, ресурсних платежів та інших податків.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених податків: податку на прибуток, акцизного збору, податку на додану вартість, що підлягає сплаті до державного бюджету, податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, рентних платежів, ресурсних платежів та інших податків з урахуванням вимог щодо складання податкової декларації з податку на прибуток, затвердженої наказами Державної податкової адміністрації України: від 29.03.2003 № 143 “Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271/7592; від 30.05.97 № 166 “Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054; від 28.02.2003 № 98 “Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою та Порядку його складання”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.2003 за № 221/7542.

Показник рядка 037 = ряд. 037/1 + ряд. 037/2 + ряд. 037/3 – ряд. 037/4 + ряд. 037/5 + ряд. 037/6 + ряд. 037/7.

Показник рядка 037/7 “інші податки” відображає суму поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, які не зазначені в рядках 037/1-037/6,
у тому числі: державними підприємствами зазначаються відрахування частини чистого прибутку, господарськими товариствами – сума сплачених до державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку, що спрямована до фонду на виплату дивідендів відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

У рядку 037/7/1 відображається сума сплачених до державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку державними підприємствами.

У рядку 037/7/2 відображається сума сплачених до державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку, що спрямована до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

4.2. У рядку 038 “Погашення податкової заборгованості” відображається погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному періоді до бюджету, погашення податкової заборгованості до державних цільових фондів та неустойки (штрафів, пені).

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному періоді до бюджету, погашення податкової заборгованості до державних цільових фондів та неустойки (штрафів, пені).

Порядок погашення податкової заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) перед бюджетами та державними цільовими фондами визначено Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Показник рядка 038 = ряд. 038/1 + ряд. 038/2 + ряд. 039/3.

4.3. У рядку 039 “Внески до державних цільових фондів” відображаються суми внесків до Пенсійного фонду України та внески до фондів соціального страхування.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених внесків до Пенсійного фонду України та внески до фондів соціального страхування.

Показник рядка 039 = ряд. 039/1 + ряд. 039/2.

4.4. У рядку 040 “Інші обов’язкові платежі” відображаються суми внесків до місцевих бюджетів та інші платежі.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених внесків до місцевих бюджетів та інших платежів.

Показник рядка 040 = ряд. 040/1 + ряд. 040/2.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

5. Рекомендації щодо заповнення таблиць

Таблиці 1 – 5 додатка 1 до Порядку є обов’язковими до заповнення.

5.1. Таблиця 1 “Елементи операційних витрат”

У таблиці 1 “Елементи операційних витрат” наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати), які планує підприємство в процесі своєї діяльності протягом планового періоду, за вирахуванням тих витрат, які становитимуть собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати), які підприємство зазнало в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням тих витрат, які становить собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” та 16 “Витрати”.

Показник рядка 006 = ряд. 001 + ряд. 002 + ряд. 003 + ряд. 004 + ряд. 005.

5.2. Таблиця 2 “Капітальні інвестиції”

У рядку 001 “Капітальні інвестиції, усього” відображається сума коштів, яку підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів та капітальний ремонт. Зазначена сума має відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображається сума коштів, яку підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів та капітальний ремонт.

Показник рядка 001 = ряд. 001/1 + ряд. 001/2 + ряд. 001/3 + ряд. 001/4 + ряд. 001/5 + ряд. 001/6.

Показники рядків 001/1, 001/2, 001/3, 001/4, 001/5 та 001/6
звіту про виконання показників фінансового плану відображаються на підставі даних регістрів аналітичного обліку активів, головної книги та відповідають даним форми № 2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” та форми
№ 2-інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції”, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 15.10.2008 № 387
“Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції” та № 2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції”, з урахуванням вимог наказу Державного комітету статистики України від 10.11.2008 №  436 “Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції” та № 2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2008 за № 1154/15845.

Витрати на капітальні інвестиції відображаються з урахуванням податку
на додану вартість.

5.3. Таблиця 3 “Коефіцієнтний аналіз”

Таблиця 3 “Коефіцієнтний аналіз” заповнюється відповідно до пункту 17 Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2006 за № 332/12206.

5.4. Таблиця 4 “Рух грошових коштів”

Показник рядка 001 “Надходження грошових коштів від основної діяльності” відображає суму показників рядків 002 – 006.

Показник рядка 007 “Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності” відображає суму показників рядків 008 – 011.

Показник рядка 012 “Надходження грошових коштів від фінансової діяльності” відображає суму показників рядків 013 – 014.

Показник рядка 015 “Видатки грошових коштів основної діяльності” відображає суму показників рядків 016 – 020.

Показник рядка “Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності” відображає суму показників рядків 022 – 026.

Показник рядка 027 “Видатки грошових коштів фінансової діяльності” відображає суму показників рядків 028 – 029.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 4 додатка 1 до Порядку із зазначенням виду надходжень або витрат.

Показник рядка 030 “Грошові кошти на початок періоду” відображає залишок грошових коштів на початок календарного року (кварталу).

Показник рядка 031 “Грошові кошти на кінець періоду” відображає залишок грошових коштів на кінець календарного року (кварталу).

Показник рядка 031 = ряд. 030 + ряд. 001 + ряд. 007 + ряд. 012 –              ряд. 015 – ряд. 021 – ряд. 027.

Показник рядка 032 “Чистий грошовий потік” відображає розмір грошових коштів, який визначається як різниця між показником рядка 031 та показником рядка 030.

Показник рядка 032 = ряд. 031 – ряд. 030.

Консолідований звіт про рух грошових коштів складається шляхом упорядкованого додавання показників звіту про рух грошових коштів дочірніх підприємств до аналогічних показників звіту про рух грошових коштів материнського підприємства.

Дані про рух грошових коштів наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

5.5. Таблиця 5 “Інформація до фінансового плану”

5.5.1. Пункт 1 “Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці”
включає інформацію щодо фонду оплати праці та середньооблікової кількості всіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, передбачених у плановому році. Окремо зазначаються чисельність адміністративного апарату підприємства та категорії працівників (наводяться фактичні дані минулого року, планові показники поточного та планового років). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов’язково подаються відповідні обґрунтування.

5.5.2. Пункт 2 “Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану”

Перелік підприємств, які входять  до консолідованого фінансового плану, містить підприємства, якими управляє суб’єкт господарювання.

Перелік підприємств, які входять до зведеного фінансового плану, містить підприємства, що належать до сфери управління органу, уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі наявності підприємств, які не ввійшли до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення.

5.5.3. Пункт 3 “Інформація про бізнес підприємства” відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 006 “Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 006 “Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” звіту про виконання фінансового плану підприємства.

5.5.4. Пункт 4 “Діючі фінансові зобов’язання підприємства” відображає інформацію щодо кредиторів, перед якими в підприємства є фінансові зобов’язання, вид кредитного продукту, суму одержаних кредитів, відсоткову ставку та графік повернення кредитів.

5.5.5. Пункт 5 “Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів” відображає інформацію щодо залучених та повернених коштів (короткострокових, довгострокових або інших фінансових зобов’язань), у тому числі за кредиторами.

5.5.6. Пункт 6 “Аналіз окремих статей фінансового плану” відображає інформацію щодо статей фінансового плану та звіту про його виконання, які потребують розшифрування. Наводяться пояснення та обґрунтування запланованого рівня доходів або витрат, пояснення та обґрунтування фактичних доходів або витрат.

5.5.7. Пункт 7 “Витрати на утримання транспорту” (у складі адміністративних витрат) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних із використанням службових автомобілів.

Загальна сума планованих витрат дорівнює показнику рядка 014/1 фінансового плану підприємства.

Загальна сума фактичних витрат дорівнює показнику рядка 014/1 звіту про виконання фінансового плану підприємства.

5.5.8. Пункт 8 “Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти” відображає характеристику кожного проекту з визначенням розміру та обґрунтуванням/розрахунком залучення коштів, вартості такого залучення, забезпечення, строку та джерел повернення й економічної ефективності від їх здійснення.

У звіті про виконання фінансового плану підприємства відображається характеристика кожного проекту з визначенням розміру та обґрунтуванням/розрахунком залучення коштів, вартості такого залучення, забезпечення, строку та джерел повернення та економічної ефективності від їх здійснення.

5.5.9. Пункт 9 “Джерела капітальних інвестицій” заповнюється відповідно до таблиці 2 “Капітальні інвестиції” з пооб’єктним розшифруванням статей та джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування, а із зазначенням джерел інвестування.

Загальна сума витрат на капітальні інвестиції, зазначена в пункті 9 таблиці 5, відповідає показнику рядка 001 “Приріст активів підприємства, усього” таблиці 2 фінансового плану підприємства та звіту про виконання фінансового плану.

Дані про джерела капітальних інвестицій наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

5.5.10. У пункті 10 “Інша додаткова інформація по підприємству” зазначаються особливості формування показників фінансового плану підприємства, чи є потреба в його перегляді надалі (навести причини: зміна валютного курсу, неприйняття відповідними органами рішення щодо підвищення цін (тарифів) тощо).

6. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану підприємства та звіту про його виконання

6.1. Загальні відомості

Інформація про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).

          6.2. Формування дохідної частини фінансового плану

Інформація щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку і особливостями обраної ринкової стратегії;

актів законодавства, відповідно до яких затверджені ціни (тарифи), на базі яких сформовано фінансовий план підприємства (діючих чи за умови введення з _______ 20__ року (указати дату) змін до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану.

6.3. Формування витратної частини фінансового плану

Інформація щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічна доцільність планованих витрат.

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів із мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану.

6.4. Очікувані фінансові результати

Інформація щодо основних доходів та витрат, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану підприємства наводиться  порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року та факту минулого року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства зазначаються  дані порівняльного  аналізу   показників 

фінансового плану з фактичними показниками поточного року та факту минулого року.

Крім того, надається інформація щодо кількості розірваних контрактів
з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

6.5. Розподіл чистого прибутку.

Інформація щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

6.6. Очікуваний/фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів платежів до державного бюджету та державних цільових фондів; інших обов’язкових платежів; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих та відстрочених сум платежів.

6.7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

6.8. Інвестиційна діяльність підприємства

Інформація щодо запланованих капітальних інвестицій із розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства.

Надаються характеристика та обґрунтування кожного з інвестиційних проектів та зазначається їх економічна ефективність.


Категорія: Статті
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам реєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.