Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Держгірпромнагляд про навчання з питань охорони праці, назва посади керівника служби охорони праці та складанні інструкцій

Переглядів: 1329 Коментарів: 0
загрузка...
Держгірпромнагляд про навчання з питань охорони праці, назва посади керівника служби охорони праці та складанні інструкцій Держгірпромнагляд роз’яснив про категорії працівників та посадових осіб, які мають проходити навчання з охорони праці, про назву посади керівника служби охорони праці підприємства, структуру та чисельність служби охорони праці та розроблення інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Про навчання працівників та посадових осіб із питань охорони праці

У листі Держгірпромнагляду від 25.12.2018 № 9311/0/8-9.1-9/6/14 зазначено, що відповідно до статті 18 Закону України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Згідно з пунктом 5.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення), навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим положенням порядку проводять відповідне навчання, проходять:

- посадові особи районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці;

- спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці;

- керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств.

На підприємствах на основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці розробляються і затверджуються положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники (п. 3.2 Типового положення).

Відповідно до вимог статті 64 Господарського кодексу України підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Враховуючи зазначене, утворення комісій з перевірки знань з питань охорони праці в окремих структурних підрозділах підприємства може бути визначено у відповідному Положенні про навчання та перевірку знань з питань охорони праці підприємства із обов’язковим дотриманням вимог Типового положення, у т. ч. вимог пункту 5.3 Типового положення.

Про структуру та чисельності служби охорони праці, назву посади керівника служби охорони праці підприємства

Відповідно до листа Держгірпромнагляду від 15.01.2018 № 188/0/8.1-03/6/15 роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

Роботодавець створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про охорону праці»).

Відповідно до пункту 1.2 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, (далі — Типове положення), на основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Таким чином, визначення структури та чисельності служби охорони праці належить до виключної компетенції роботодавця.

Назви посад (професій) установлюються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а кваліфікаційні вимоги — відповідно до розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Назва посади керівника служби охорони праці відповідно до Класифікатора професій — начальник відділу охорони праці (код за КП 1232).

Про розроблення інструкцій з охорони праці

У листі Держгірпромнагляду від 20.01.2018 № 343/0/8-9.1-9/6/15 зазначено, що роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т. ч. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі — акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами підприємства з охорони праці.

Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, встановлено вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі — Інструкції), визначено порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

Відповідно до пункту 1.2 Інструкція є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструкції поділяються на:

- інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів з охорони праці; примірні інструкції;

- інструкції, що діють на підприємстві.

Так, згідно з пунктом 4.3.2 інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати.

Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису у відповідності до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються роботодавцем і розсилаються в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.

Враховуючи зазначене, розроблення інструкцій з охорони праці здійснюється на кожний певний вид робіт або за певною професією на робочих місцях для працівників, які виконують ці роботи.
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин